Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Проекти
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт
Кампания stopillegal.com
            
Кампанията stopillegal.eu е инициатива на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА) и се осъществява чрез Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) като част от образователна кампания, насочена към фермерите. Ако имате допълнителни въпроси относно кампанията, не се колебайте да се свържете с нас. Ако търсите информация за закупуването и употребата на продукти за растителна защита, моля, свържете се с съответната ОДБХ .
            

Проект против нелегалните продукти

TEST

Най-големите количества конфискувани незаконни или фалшиви пестициди в операцията на Европол SILVER AXE (2018)

Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AX III, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

В продължение на 20 дни, операция SILVER AX III е извършила проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане в 27-те страни-участнички: Австралия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Украйна, Италия и Холандия (лидер на действията).

Пестицидите са един от най-регулираните продукти в света днес и могат да се търгуват и да се използват в ЕС само ако е доказано, че са безопасни и са разрешени.

Операция Silver Axe се фокусира върху продажбата и пускането на пазара (внос) на фалшиви пестициди, включително нарушения на правата върху интелектуалната собственост, като търговски марки, патенти и авторски права, както и срещу незаконната търговия с пестициди.

По време на акцията експертите на Европол са обменили и анализирали данните, получени от държавите-участници, като са поддържали връзка със заинтересовани страни от 43 частни фирми – производители и търговци на пестициди. OLAF от своя страна е предоставила на Европол и участващите държави информация за 180 съмнителни превози на пестициди, претоварени в Европейския съюз.

Сътрудничеството с частния сектор и други европейски и международни органи е от решаващо значение за успеха на акцията. CropLife International, Европейската асоциация за растителна защита ECPA и Европейската асоциация за защита на културите ECCA, представляващи растителнозащитната индустрия, и EC-DG SANTE, OLAF, INTERPOL и FAO от публичния сектор, са участвали както в подготвителната фаза, така и по време на операцията.

Уил ван Гемърт, заместник-изпълнителен директор на Европол, коментира: "Чрез подобна операция полицията в Европа и извън нея насочва решителен удар срещу фалшивите пестициди. Рекордният обем на опасните вещества, иззети през тази година, е важна стъпка да се ограничи навлизането на потенциално опасни за живота продукти на пазара на ЕС. Сложността и мащабът на тази измама означава, че сътрудничеството трябва да се осъществява и отвъд границите чрез междуинституционален подход, ръка за ръка с частния сектор ".

Греъм Тейлър, директор на връзки с обществеността в ЕСРА, заявява: "Поредицата от последните доклади подчертават нарастващата заплаха от фалшиви и незаконни пестициди: в ЕС се оценява, че те съставляват почти 14% от пазара. Това не е само въпрос за компаниите, чиито продукти са фалшифицирани, а в много по-голяма степен представляват риск за здравето и околната среда, тъй като те не са подложени на нито един от строгите тестове за безопасност , както разрешените пестициди се изследват. Ще се радваме да видим по-нататъшния успех Операция Silver и сме благодарни на Европол за предприемане на мерки по този важен въпрос".

Мащабите на третата операция я превръщат в едно от водещите действия, координирани от Координационната коалиция срещу престъпленията в областта на интелектуалната собственост (IPC3), чийто е домакин е Европол и се финансира от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO).

Пол Майер, директор на „Наблюдение за нарушения на правата върху интелектуалната собственост“  на EUIPO, добавя: "Изследванията на EUIPO показват, че всяка година в ЕС се губят 1,3 млрд. Евро поради фалшивите пестициди. Това е само икономическата цена – силно обезпокоени сме за потенциално вредните последици, които фалшивите пестициди могат да имат върху хранителната верига и следователно за здравето и безопасността на потребителите. Чрез финансирането на отдел IPC3 в Европол, EUIPO подпомага борбата срещу престъпността в областта на интелектуалната собственост ".

От 2015 г. броят на участващите в SILVER AXЕ се увеличава всяка година, което отразява нарастващия ангажимент за справяне с този проблем.

 

Годишна международна среща-семинар „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“.

На 12 и 13 октомври 2017г. Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. Срещата се организира с участието на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА), националните асоциации HCPA (Гърция) и AIPROM (Румъния), заедно с представители на съответните компетентни власти.
 
Срещата се проведе в Сандански и беше открита официално от Лукаш Возниацки -  мениджър Нелегални продукти ECPA, който изложи пред аудиторията нарастващия проблем с нелегалните пестициди.
            
Всяка отделна страна представи своите основни партньори на национално ниво, съвместните им инициативи, постигнати резултати и бъдещи планове за действия.
Конкретни примери за подобряване на процеса на разпознаване и спиране на незаконни пестициди на границите както и начини за намаляване на търсенето чрез ангажиране на властите и комуникация с фермерите бяха представени от Том МакХейл - председател на експертна група „Нелегални продукти“ в ЕСРА. Особен интерес предизвика информацията за активното участие на Полицията в Шотландия по отншение на ефективни превантивни мерки срещу нелегалните продукти за растителна защита.
Д-р Елени Карасали - ръководител лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция запозна участниците с лабораторните анализи и контрол на нелегалните и фалшиви ПРЗ, оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания за стабилност при съхранение на ПРЗ, както е други иновативни методи за анализ на формулациите в съвременно-оборудваната лаборатория на института. 
Г-н Дионисис Влахос от Министерство на развитието на селските райони и храните, Гърция представи Стратегия за контрол на незаконните ПРЗ, която включва приоритети и параметри на анализа на риска по отношение на употребата на фалшиви и незаконни ПРЗ.
Примери за предприети действия за  по-добър анализ на риска за откриване на потенциални фалшиви продукти бяха представени от румънската страна, както и опита за взаимодействие с всички заинтеросовани страни, включително подхода на частно разследване. 
От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция Митници, МВР ГД Гранична полиция. Експерти от БАБХ представиха организацията на работа и контролните дейности на Агенцията относно продуктите за растителна защита. Отчетено бе нарастване броя на нарушенията и заловените нелегални пестициди за 2016г. и 2017 г. на територията на страната. Основен акцент в разговорите бе прилагането на законодателството в областта на контрола на ПРЗ, санкциите за нарушенията и предстоящата работа по инициативата за криминализиране на тези деяния.
Участниците в международната среща-семинар посетиха ГКПП Златарево и ГКПП Кулата и обсъдиха добри практики за граничен контрол, целящи превенция на вноса и употребата на нелегални пестициди – въпрос от значение за всички земеделски производители, за опазване здравето на хората и околната среда.
В заключение от дискусиите по темата бяха набелязани конкретни предложения за бъдещи съвместни действия на индустрията с властите, в посока намиране на решения за предовратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз., както и за подобряване на режима за контрол и налагане на санкции на заловените нарушители.
 

 

Програма на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)за борба с нелегалните продукти за растителна защита

Фалшификацията и нелегалната търговия на продукти за растителна защита – значителен и нарастващ проблем

През изминалите няколко години се отчита нарастване на фалшификацията и нелегалната търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по целия свят, като е особено засилена в Европа. Настоящи проучвания показват, че приблизително 5-7% от продуктите за растителна защита в Европа са нелегални или фалшиви. Продължи

 

Организиране на обучения по Пилотен проект „Спиране на незаконните пестициди на границата“

В изпълнение на стартиралия съвместен пилотен проект от страна на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) и Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за ограничаване на вноса и разпространението на нелегални пестициди у нас бяха организирани обучения за служителите от граничните пунктове за откриване и спиране на съмнителни пратки на границата. В обученията участваха служители, пряко ангажирани с контрола на продуктите за растителна защита на граничните пунктове първоначално на Капитан Андреево /28-29 октомври/ и Лесово /16-17 ноември/.

Темите на обучителните семинари са в съответствие с действащите процедури за граничен контрол и практическото ръководство за спиране на незаконните пестициди на границата.

Целта бе да се представят добри практики и основни действия за предотвратяване вноса на нелегалните ПРЗ още на границата, което ще помогне за справяне с нарастващия проблем с разпространението на нелегалните пестициди в България и ЮИ Европа.

 

 
 

Годишна международна среща-семинар „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. 

На 13 и 14 януари 2015г., в София Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. Срещата се организира с подкрепата на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и в нея взеха участие националните асоциации HCPA (Гърция) и AIPROM (Румъния), заедно с представители на съответните компетентни власти.

Трите страни от региона представиха позициите си по темата, а участието на лектори с дългогодишен опит в прилагане на добри практики срещу незаконното предлагане на пазара на пестициди допринесе за ползотворна дискусия за възможностите за съвместни действия и сътрудничество между органите на трите страни за предотвратяване вноса и разпространението на незаконни пестициди в ЮИ Европа.

Гервин Боуилон – член РГ „Нелегални продукти“ към ECPA и координатор на проекта в региона, постави началото и ръководи открития диалог за нарастващия проблем с нелегалните пестициди.

Конкретни примери за случаи на незаконна търговия с пестициди, открити в пристанището на Хамбург бяха представени от г-н Грегор Хилферт - Фитосанитарен контрол, Министерство на икономиката, транспорта и иновациите, Германия.

Д-р Елени Карасали - ръководител лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция запозна участниците с лабораторните анализи и контрол на нелегалните и фалшиви ПРЗ, оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания за стабилност при съхранение на ПРЗ, както е други иновативни методи за анализ на формулациите в съвременно-оборудваната лаборатория на института.

Главен полицейски комисар Дору Доробанту - заместник- директор на Международния център за полицейско сътрудничество, Румъния, представи общ план на целите и работата на центъра, специализиран в обмена на данни и информация на международно равнище. Той информира участниците за проекта S.E.L.E.C. - Център за прилагане на законодателството в Югоизточна Европа, който представлява динамична и гъвкава платформа за съдебно сътрудничество за органите на полицията и митниците, инициирана от 13 страни в региона, с цел подобряване на координацията в борбата с престъпността, включително организирана и транс-гранична престъпна дейност.

Г-н Дионисис Влахос от Министерство на развитието на селските райони и храните, Гърция представи параметрите на анализа на риска по отношение на митническия контрол при внос.

За първи път в тези срещи, които се организират ежегодно в региона, беше поканен гост от Молдова - г-н Владимир Мосоа,  Министерство на земеделието и хранителната индустрия. Той представи действащата в страната институционална рамка относно контрола на пестициди и торове.

                    

От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция Митници, МВР и ДАНС. Заместник-изпълнителният директор на БАБХ - г-н Антон Величков представи позицията на регулаторния орган в България по темата за нелегалните пестициди. В своето изказване той отчете нарастване броя на нарушенията и заловените нелегални пестициди за 2014г. у нас и в тази връзка подчерта, че са предприети мерки за решаване на проблема с нелегалната търговия. Част от обсъжданите мерки са активиране на мобилни групи за контрол както по граничните пунктове, така и в страната и въвеждане на санкция – отнемане на субсидиите на фермери, които използват неразрешени, нелегално внесени продукти за растителна защита. За постигане на реални резултати от предприетите мерки се работи активно с всички заинтересовани страни по превенция на разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ).

В заключение от презентациите и дискусиите по темата - работата против нелегалните и фалшиви продукти изисква продължителни усилия, много добро сътрудничество и желание от страна на институциите за намиране на решения за предотвратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз.