Welcome to АРИБ.
We have detected that you do not have the Flash 8 player plugin installed.
Please Click Here to download the Flash plugin.

   
  Резултати и първоначална оценка на постигнатото в Европейския парламент споразумение за Регламент, който да замени Директива 91/414/ЕИО
 
  Работна среща, организирана от ECPA, съвместно с АРИБ и държавните служби
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - превод на английски език

.......................................................................................

Във връзка с незаконното предлагане на пазара и употреба на нелегални продукти за растителна защита, на 31 май 2012 г., в гр. Хасково, в „Парк Хотел Европа“, се проведе семинар на тема „Против нелегалните продукти за растителна защита“, организиран съвместно от Областна Дирекция по Безопасност на Храните (ОДБХ) – гр. Хасково и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ).
На семинара бяха поканени земеделски производители и дистрибутори на продукти за растителна защита (ПРЗ) от региона на Хасково, както и представители на граничния и митнически контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, пред които бяха изнесени презентации за видовете нелегални продукти, начините за тяхното разпространение, законодателните аспекти в областта на контрола на пазара на ПРЗ.


 
 

От страна на БАБХ, дирекция „Продукти за растителна защита и торове“ участваха Лазар Чавдаров – директор дирекция, Добринка Павлова – началник отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове” и Таня Динова –държавен експерт в същия отдел. АРИБ беше представена от Нели Йорданова – генерален директор
По време на дискусията се обсъдиха въпроси, свързани не само с нелегалните пестициди, но и други теми от интерес за работата на фермерите и дистирибуторита на ПРЗ, на които представителите на Българската Агенция по Безопасност на Храните дадоха компетентни отговори.

.......................................................................................

На 27 април 2012 г. Асоциация Растителнозащитна Индустрия българия (АРИБ) организира обучение за основните задължения на фирмите при прилагането на Регламента REACH - относно химикалите и безопасната им употреба и Регламента CLP - за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, който въвежда нови научни критерии за оценка на опасните свойства на химикалите.
Регламентът REACH поставя голяма отговорност върху индустрията за управление на рисковете от химикали и изисква от производителите и вносителите да предоставят информация на безопасността на веществата, което ще позволи тяхната безопасна обработка и регистрирането на информацията в централна база данни.Обучението беше проведено от експерти на МОСВ, отдел "Опасни химични вещества" - Първолета Лулева, Николай Савов и Теодора Бандакова, които детайлно представиха изискванията на законодателната уредба в областта на химикалите и безопасната им употреба.
Участие в семинара-обучение взеха както представители на фирмите-членове на АРИБ, така и експерти от БАБХ, дирекция „Продукти за растителна защита и торове”.
По време на дискусията лекторите отговориха изчерпателно на много въпроси относно приложението на законодателството в областта на химикалите в част растителна защита и заявиха своята готовност да продължи доброто сътрудничество между АРИБ и властите, за да се гарантира, че индустрията е в състояние да прави оценка на опасностите и рисковете от веществата, както и за определяне и прилагане на мерки за управление на риска за защита на хората и околната среда.

.......................................................................................

Фалшиви продукти на пазара за растителна защита

Фалшиви продукти за растителна защита, предлагани на българския пазар, могат да застрашат добивите на фермерите и да създадат риск за здравето на хората, животните и околната среда.

Оказа се, че продуктите за растителна защита „Тримекса”, „Никомекс” и „Пендимекс”, които се разпространяват в търговската мрежа от фирма „Кемтрейд” ООД, не отговарят на изискванията на регистрационния режим за паралелна търговия. При разрешаването за паралелна търговия, фирма „Кемтрейд” ООД е декларирала продукта „Тримекса” като идентичен с разрешения „Гранстар 75 ДФ” на фирма ДюПон ИО, „Никомекс” – като идентичен на разрешения „Мистрал 4 СК” на фирма ИСК, а „Пендимекс” ” – като идентичен на „Стомп Нов 330 ЕК” на фирма БАСФ Агро Б.В. В резултат на проведени през 2011 г. анализи в акредитирани лаборатории, бяха установени недопустими несъответствия в съдържанието на паралелно търгуваните продукти от фирма „Кемтрейд” ООД и оригиналните такива. Използването на подобни фалшиви продукти може да бъдe опасно за здравето на хората и околната среда. Предлагането на такива продукти на българския пазар, който е част от общия пазар на Европейския съюз е в нарушение европейските нормативни изисквания в областта на растителната защита и в частност-на основния принцип въведен с Регламент 1107/2009 за минимален риск за здравето на хората, животните и околната среда при употребата на продукти за растителна защита. Фирмите производителки на оригиналните продукти Гранстар 75ДФ, Мистрал 4СК и Стомп Нов 330ЕК не могат да поемат отговорност при евентуално унищожаване на земеделската продукция и загуба на средства за земеделските стопани в резултат от употребата на посочените по-горе продукти, предлагани от фирма „Кемтрейд“ ООД.

Асоциация „Растителнозащитна индустрия” България (АРИБ) предупреждава всички български фермери да бъдат особено внимателни, когато избират продукти за растителна защита и при съмнение да се обръщат към търговските представители на фирмите производители на оригиналните продукти с гарантирано качество и ефект.

........................................................................................

 

Списък със забранени продукти за растителна защита 2011

Брошура 1
Брошура 2

Внимание, производители!
Потенциална опасност от разпространение на нелегални продукти за растителна защита в България!

135 тона на незаконни пестициди са били иззети в края на 2010 г. в Черкаси, Украйна. След това, по-голямата част от тези продукти са "изчезнали" от официалните складове за съхранение.

Сега може да се очаква риска, тези опасни, незаконни продукти да бъдат разпространени в съседните страни.

Незаконните, фалшиви пестициди могат да представляват сериозна заплаха за човешкото здраве и околната среда, да застрашат добрите земеделски практики, като доведат до унищожаване на посевите, а оттам и прехраната на земеделските производители, както и да навредят на репутацията на растителнозащитния сектор.

Призоваваме всички земеделски производители да купуват продукти за растителна защита само от регламентирани обекти.

Уважаеми земеделски производители,
За да избегнете случайно закупуване на незаконни или фалшиви пестициди, спазвайте следните съвети:

• Купувайте продукти от регламентирани обекти, дистрибутори и търговци, на които може да се доверите. Избягвайте търговията по интернет, както и оферти, които изглеждат "твърде добри, за да са истина" – вероятността да се предлагат фалшиви продукти е голяма.

• Внимавайте за незаконни „мобилни” продавачи

• Бъдете сигурни, че закупените пестициди имат етикет, с пълни указания на български език. Това е изискване на закона и една от гаранциите . Бъдете особено бдителни за пестициди, които се предлагат с етикети на друг език, особено на украински.

Никога не купувайте пестициди от този, който откаже да даде касова бележка и/или фактура,съдържаща търговските имена на продуктите, закупеното количество и реквизитите на търговеца.

• Ако имате някакви съмнения, обадете се на номер 0800 18 112 (безплатен телефон за сигнали за нелегални пестициди, анонимността е гарантирана)

......................................................................................

СЪОБЩЕТЕ ЗА ФАЛШИВИ И НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ

0800 18 112
4 Изтегли брошура 3

........................................................................................

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Изтегли: Брошура 1, Брошура 2, Брошура 3

........................................................................................

На 28 октомври 2009 г. се проведе първата конференция в България на тема "НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

........................................................................................


                                                                                4 още

22 Април 2009 - Ден на Земята
Да повишим отговорността и благодарноста към Земята

                                                                                4 още

........................................................................................

АРИБ с активна позиция по силно чувствителни теми на растителната защита

На проведени работни срещи за периода 17-20 Март 2009г., Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и представители на администрацията обсъдиха възможностите за прилагане у нас на ефективни практики срещу вноса, разпространението и употребата на нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ), както и система за управление дейността по събиране и оползотворяване на празните опаковки от ПРЗ.

                                                                                4 още

........................................................................................

До

Разфасофчиците на ПРЗ

01.03.2008 г.

ОТНОСНО: Нерегламентирано преопаковане на продукти за растителна защита

Уважаеми Колеги,

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) работи заедно с Европейската асоциация за растителна защита (ECPA) за прилагането в България на Европейската политика и законодателство, които насърчават изследователската дейност и иновациите, подпомагат индустрията да се развива ефективно, защитават интелектуалната собственост и поощряват въвеждането на нови технологии и практики.

Наши членове са дъщерни фирми и търговски представителства на световни лидери в разработването, производството и предлагането на качествени и иновативни продукти за растителна защита – БАСФ, Байер Кропсайанс, Дау Агросайънсис, Кемтура, Монсанто, Синджентa, Мактешим Аган  и Ефтимиадис.

Целта на това писмо е да бъдат информирани всички фирми – разфасовчици на продукти за растителна защита, че членовете на АРИБ се обединиха зад идеята за съвместни мерки срещу всички, които се отнасят некоректно и нарушават законовите разпоредби, касаещи преопаковането на продукти за растителна защита.

Бихме желали да ви напомним, че съгласно изискванията на Закона за защита на растенията, едно от задължителните условия е всяко лице, което извършва преопаковане, да притежава писмено разрешение за това от производителя на продукта, в което се упоменават продуктите, които могат да се преопаковат и срока, до който това разрешение е валидно.

Напоследък зачестиха случаите на нелоялно преопаковане на продукти за растителна защита. АРИБ изразява своята ясна позиция, че това е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите, както на лоялните производители, каквито са членовете на АРИБ, така и на коректните фирми-разфасовчици.

Членовете на АРИБ са готови да предприемат всички необходими мерки в рамките на закона, за да запазят доброто име и доверието към засегнатите продукти. Имената на фирмите, членуващи в АРИБ са достатъчна гаранция за произхода и качеството на предлаганите продукти.

Във връзка с гореизложеното бихме искали да уведомим всички разфасовчици, че АРИБ вече е подала и ще продължи да подава сигнали до съответните компетентни власти в страната и до обществеността относно засечени нарушения и да апелираме за спазване на законовите изисквания.

По отношение на фирмите – разфасовчици, които имат писмени разрешения за преопаковане, издадени от наши членове, в случай на сигнал за злоупотреба с името на член на Асоциацията, всички останали фирми ще преустановят издаването на разрешения за преопаковане на нарушителя.

За всякаква допълнителна информация относно този проблем може да се свържете с офиса на АРИБ.

В.Горчева:

Председател АРИБ

 

 
     
 

Списък със забранени продукти за растителна защита 2011

Брошура 1
Брошура 2

 
     
 

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Брошура 1

Брошура 2
Брошура 3

 
     
 

На 28 октомври 2009 г. се проведе първата конференция в България на тема "НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

 
     
 

22 Април 2009 - Ден на Земята
Да повишим отговорността и благодарноста към Земята

 
     
 

АРИБ с активна позиция по силно чувствителни теми на растителната защита

 
     
 

Резултати и първоначална оценка на постигнатото в Европейския парламент споразумение за Регламент, който да замени Директива 91/414/ЕИО

 
     
 

Отворено писмо от Асоциация на Земеделските производители в България и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България относно Предложението за Регламент, който ще замени Директива 91/414/ЕИО

 
     
 

Асоциация Растителнозащитна Индустрия Българияя
Представяне на дейността

 
     
  Европейска асоциация по растителна защита (ECPA)-Д-р Фридхайм Шмидер  
     
  Нова асоциация ще посрещне европейските предизвикателства на растителната защита в България